กระบวนการประเมิน

วิธีการประเมินสมรรถนะ อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 9 คุณวุฒิ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

1.      ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

2.      สอบข้อเขียน ด้วยข้อสอบแบบปรนัย (Multiple choices) 4 ตัวเลือก

เวลาที่ใช้ในการประเมิน : 1 ชั่วโมง 30 นาที – 2 ชั่วโมง

เกณฑ์การตัดสิน : ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป

3.      สอบสัมภาษณ์พร้อมกับตรวจแฟ้มสะสมงานโดยคณะกรรมการ 3 ท่าน

เวลาที่ใช้ในการประเมิน : 45-60 นาที

เกณฑ์การตัดสิน :  หน่วยสมรรถนะใดได้คะแนนการตัดสิน ผ่านเป็นคะแนนเสียงส่วนใหญ่ (2 ใน 3 เสียงขึ้นไป) จะถือว่าผู้เข้ารับการประเมินผ่านในสมรรถนะนั้น และผู้เข้ารับการประเมินจะต้องผ่านทุกสมรรถนะ จึงจะถือว่าผ่านการสอบสัมภาษณ์