คุณวุฒิวิชาชีพ

การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 9 คุณวุฒิ ดังนี้

·       ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 7

·         ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 6 แบ่งเป็น 4 คุณวุฒิตามสาขางาน ดังนี้

o   ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 6 สาขางานวิชาการ

o   ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 6 สาขางานงบประมาณ

o   ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 6 สาขางานบุคคล

o   ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 6 สาขางานทั่วไป

·         ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5 แบ่งเป็น 4 คุณวุฒิตามสาขางาน ดังนี้

o   ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5 สาขางานวิชาการ

o   ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5 สาขางานงบประมาณ

o   ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5 สาขางานบุคคล

o   ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5 สาขางานทั่วไป

 

ชั้นคุณวุฒิ

คุณสมบัติ

คุณลักษณะ

กลุ่มอาชีพเป้าหมาย

5

(วิชาการ)

·     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา หรือศึกษานิเทศก์ (วิทยฐานะชำนาญการ) มีประสบการณ์การสอน/การนิเทศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

·     มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง

·     มีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ

 

·     มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

·     มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ

·     มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน

·     มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษา

·     มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ

·     สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้

·     สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

·     สามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

·     สามารถนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

·     จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน งานวิจัย งานทะเบียนและวัดผล รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความเสี่ยงของสถานศึกษา

·     สามารถจัดการความรู้ของสถานศึกษา

·     ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

·     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการหรือเทียบเท่า

·     รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กกลุ่มงานบริหารงานวิชาการหรือเทียบเท่า

·     ผู้จัดการของสถานศึกษาขนาดเล็ก

 

5

(งบประมาณ)

·     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา หรือศึกษานิเทศก์ (วิทยฐานะชำนาญการ) มีประสบการณ์การสอน/การนิเทศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

·     มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง

·     มีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ

 

·     มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

·     มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

·     มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน

·     มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการงานงบประมาณของสถานศึกษา

·     มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ

·     สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้

·     สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

·     สามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

·     สามารถนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

·     จัดการด้านการเงินงบประมาณของสถานศึกษา รวมถึงสินทรัพย์ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความเสี่ยงของสถานศึกษา

·     สามารถจัดการความรู้ของสถานศึกษา

·     ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

·     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณหรือเทียบเท่า

·     รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณหรือเทียบเท่า

·     ผู้จัดการของสถานศึกษาขนาดเล็ก

5

(บุคคล)

·     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา หรือศึกษานิเทศก์ (วิทยฐานะชำนาญการ) มีประสบการณ์การสอน/การนิเทศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

·     มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง

·     มีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ

 

·     มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

·     มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านบุคคล

·     มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน

·     มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการงานบุคคลของสถานศึกษา

·     มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ

·     สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้

·     สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

·     สามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

·     สามารถนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

·     จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความเสี่ยงของสถานศึกษา

·     สามารถจัดการความรู้ของสถานศึกษา

·     ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

·     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลหรือเทียบเท่า

·     รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กกลุ่มงานบริหารงานบุคคลหรือเทียบเท่า

·     ผู้จัดการของสถานศึกษาขนาดเล็ก

5

(ทั่วไป)

·     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา หรือศึกษานิเทศก์ (วิทยฐานะชำนาญการ) มีประสบการณ์การสอน/การนิเทศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

·     มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง

·     มีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ

 

·     มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

·     มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านงานทั่วไป

·     มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน

·     มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา

·     มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ

·     สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้

·     สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

·     สามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

·     สามารถนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

·     จัดการงานรับสมัคร ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน รวมถึงความร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการใช้ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน และความสัมพันธ์ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความเสี่ยงของสถานศึกษา

·     สามารถจัดการความรู้ของสถานศึกษา

·     ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

·     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปหรือเทียบเท่า

·     รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปหรือเทียบเท่า

·     ผู้จัดการของสถานศึกษาขนาดเล็ก

6

(วิชาการ)

·     มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

·     มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง

·     มีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ

 

·     มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพ

·     มีทักษะในการบริหารจัดการงานวิชาการ

·     สามารถวิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหางานวิชาการที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

·     สามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้

·     สามารถกำหนดและจัดทำนโยบายกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

·     สามารถจัดทำและนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

·     จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน งานวิจัยในสถานศึกษา งานทะเบียน และวัดผล รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความเสี่ยงของสถานศึกษา

·     สามารถจัดการความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ของสถานศึกษา

·     ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

·     รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไป กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ หรือเทียบเท่า

·     ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือเทียบเท่า

·     ผู้จัดการของสถานศึกษา

·     ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

 

6

(งบประมาณ)

·     มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

·     มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง

·     มีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ

 

·     มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพ

·     มีทักษะในการบริหารจัดการงานงบประมาณ

·     วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหางานงบประมาณที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

·     สามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้

·     สามารถกำหนดและจัดทำนโยบายกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

·     สามารถจัดทำและนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

·     จัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา รวมถึงสินทรัพย์ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความเสี่ยงของสถานศึกษา

·     สามารถจัดการความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ของสถานศึกษา

·     ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

·     รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไป กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ หรือเทียบเท่า

·     ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือเทียบเท่า

·     ผู้จัดการของสถานศึกษา

·     ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

 

6

(บุคคล)

·     มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

·     มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง

·     มีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ

 

·     มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพ

·     มีทักษะในการบริหารจัดการงานบุคคล

·     วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหางานบุคคลที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

·     สามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้

·     สามารถกำหนดและจัดทำนโยบายกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

·     สามารถจัดทำและนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

·     จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความเสี่ยงของสถานศึกษา

·     สามารถจัดการความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ของสถานศึกษา

·     ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

·     รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไป กลุ่มงานบริหารงานบุคคล หรือเทียบเท่า

·     ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือเทียบเท่า

·     ผู้จัดการของสถานศึกษา

·     ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

 

6

(ทั่วไป)

·     มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

·     มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง

·     มีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ

 

·     มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพ

·     มีทักษะในการบริหารจัดการงานทั่วไป

·     วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหางานทั่วไปที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

·     สามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้

·     สามารถกำหนดและจัดทำนโยบายกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

·     สามารถจัดทำและนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

·     จัดการงานรับสมัคร ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน รวมถึงความร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการใช้ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน ความสัมพันธ์ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่การสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา โดยมีการจัดการงานธุรการและสารบรรณ การจัดการด้านอาคารสถานที่ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความเสี่ยงของสถานศึกษา

·     สามารถจัดการความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ของสถานศึกษา

·     ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

·     รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หรือเทียบเท่า

·     ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือเทียบเท่า

·     ผู้จัดการของสถานศึกษา

·     ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

 

7

·     มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 สาขาวิชาชีพ บริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

·     มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง

·     มีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ

 

·     มีทักษะระดับผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพ

·     มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบ นวัตกรรมการทำงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

·     สามารถสังเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาของสถานศึกษา

·     กำหนดทิศทางและอนาคตของสถานศึกษา

·     เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสถานศึกษาได้อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

·     สามารถจัดทำและนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

·     สามารถจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต

·     สามารถจัดการพหุวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมในวิชาชีพ โดยครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความเสี่ยงของสถานศึกษา

·     สามารถจัดการความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ของสถานศึกษา

·     ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

·     ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษหรือเทียบเท่า

·     ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีรูปแบบการบริหารเฉพาะ

·     ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติ/สากล

·     ผู้จัดการของสถานศึกษา

·     ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต