หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพกล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพื่อขัพความสามารถในการแข่งขันประเทศทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการมารู้จักกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

รศ.ดร.จอมพงค์ มงคลวนิช หัวหน้าโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพ บริหารการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เปิดเผยว่า โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยสยาม ในการกำหนดมาตรฐานอาชีพและให้คุณวุฒิวิชาชีพที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจากสถิติข้อมูล ปีพุทธศักราช 2557 โดยมีจำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ ประมาณ 71,345 คน (คุรุสภา, 2558) และจำนวนสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบมีจำนวนสถานศึกษา ทั้งสิ้น 43,725 สถานศึกษา โดยมีจำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูจำนวนมากถึง 713,169 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ., 2555) จึงถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมาก

แต่เนื่องจากวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุมโดย คุรุสภา ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพตาม พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นการเข้าสู่วิชาชีพระดับเริ่มต้น (Entry Level) ของผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นสภาพบังคับ (Mandatory) ที่ผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องมี แต่สำหรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยสยามจัดทำขึ้นนั้น มีความแตกต่างกับใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีความแตกต่าง 2 ประเด็นคือ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ บริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่เราจัดทำนั้น เพื่อประโยชน์ในเชิงของการพัฒนาอาชีพ (Career Development) และไม่เป็นสภาพบังคับ ตลอดจนมีการทดสอบโดยสมัครใจ (Voluntary)

ทั้งนี้ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นส่วนสำญที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ดร.พิเชษฐ มสิกะโปดก รองหัวหน้าโครงการฯ โทรศัพท์ 095-764-5555
  • คุณพิมพ์นภัส (เอ๋) โทรศัพท์ 02-457-0068 ต่อ 5164 โทรสาร 457-3982
  • สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160