ผู้บริหารสถานศึกษาชั้น 5 สาขางานวิชาการ

ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5 สาขางานวิชาการ จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินหน่วยสมรรถนะ ซึ่งจะครอบคลุมจำนวน 12 หน่วยสมรรถนะ ดังนี้

หน่วยสมรรถนะร่วม

10102 นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

10201 จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

10202 จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

10203 จัดการความรู้ของสถานศึกษา

10205 ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

10206 มีความเป็นพลเมืองโลก

หน่วยสมรรถนะตามสายงาน

20101 พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

20102 จัดการการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน

20103 จัดการงานวิจัยระบบเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการของสถานศึกษา

20104 จัดการงานทะเบียนของสถานศึกษา

20105 จัดการงานวัดผลทางการศึกษาของสถานศึกษา

20202 จัดการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 

ผู้บริหารสถานศึกษาชั้น 5 สาขางานงบประมาณ

ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5 สาขางานงบประมาณ จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินหน่วยสมรรถนะ ซึ่งจะครอบคลุมจำนวน 9 หน่วยสมรรถนะ ดังนี้

หน่วยสมรรถนะร่วม

10102 นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

10201 จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

10202 จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

10203 จัดการความรู้ของสถานศึกษา

10205 ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

10206 มีความเป็นพลเมืองโลก

หน่วยสมรรถนะตามสายงาน

30201 จัดการด้านการเงินของสถานศึกษา

30202 จัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา

30203 จัดการทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารสถานศึกษาชั้น  5 สาขางานบุคคล

ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5 สาขางานบุคคล จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินหน่วยสมรรถนะ ซึ่งจะครอบคลุมจำนวน 8 หน่วยสมรรถนะ ดังนี้

หน่วยสมรรถนะร่วม

10102 นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

10201 จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

10202 จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

10203 จัดการความรู้ของสถานศึกษา

10205 ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

10206 มีความเป็นพลเมืองโลก

หน่วยสมรรถนะตามสายงาน

30101 จัดการทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

30102 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

 

ผู้บริหารสถานศึกษาชั้น 5 สาขางานทั่วไป

ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 5 สาขางานทั่วไป จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินหน่วยสมรรถนะ ซึ่งจะครอบคลุมจำนวน 13 หน่วยสมรรถนะ ดังนี้

หน่วยสมรรถนะร่วม

10102 นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

10201 จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

10202 จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

10203 จัดการความรู้ของสถานศึกษา

10205 ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

10206 มีความเป็นพลเมืองโลก

หน่วยสมรรถนะตามสายงาน

20201 จัดการงานรับสมัครของสถานศึกษา

20203 จัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

20301 จัดการชุมชนสัมพันธ์

20302 จัดการความร่วมมือกับศิษย์เก่าและผู้ปกครอง

20303 จัดการงานสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา

30301 จัดการงานธุรการของสถานศึกษา

30302 จัดการด้านอาคารสถานที่

ผู้บริหารสถานศึกษาชั้น  6 สาขางานวิชาการ

ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 6 สาขางานวิชาการ จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินหน่วยสมรรถนะ ซึ่งจะครอบคลุมจำนวน 14 หน่วยสมรรถนะ ดังนี้

หน่วยสมรรถนะร่วม

10101  จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา

10102  นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

10201  จัดการวางระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา        

10202  จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

10203  จัดการความรู้ของสถานศึกษา    

10205  ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม        

10206 มีความเป็นพลเมืองโลก

20403 บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการกับการบริหารสถานศึกษา

หน่วยสมรรถนะตามสายงาน

20101  พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

20102  จัดการการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน

20103  จัดการวิจัยระบบเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการของสถานศึกษา       

20104  จัดการงานทะเบียนของสถานศึกษา        

20105  จัดการงานวัดผลทางการศึกษาของสถานศึกษา    

20202  จัดการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 

ผู้บริหารสถานศึกษาชั้น  6 สาขางานงบประมาณ

ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 6 สาขางานงบประมาณ จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินหน่วยสมรรถนะ ซึ่งจะครอบคลุมจำนวน 11 หน่วยสมรรถนะ ดังนี้

หน่วยสมรรถนะร่วม

10101 จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา

10102 นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

10201 จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

10202 จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

10203 จัดการความรู้ของสถานศึกษา

10205 ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

10206 มีความเป็นพลเมืองโลก

20403 บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการกับการบริหารสถานศึกษา

หน่วยสมรรถนะตามสายงาน

(ให้เลือก 2 หน่วย สำหรับผู้ที่เลื่อนชั้นมาจากสาขาอื่น)

30201 จัดการด้านการเงินของสถานศึกษา

30202 จัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา

30203 จัดการทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

 

ผู้บริหารสถานศึกษาชั้น 6 สาขางานบุคคล

ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 6 สาขางานบุคคล จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินหน่วยสมรรถนะ ซึ่งจะครอบคลุมจำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ ดังนี้

หน่วยสมรรถนะร่วม

10101 จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา

10102 นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

10201 จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

10202 จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

10203 จัดการความรู้ของสถานศึกษา

10205 ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

10206 มีความเป็นพลเมืองโลก

20403 บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการกับการบริหารสถานศึกษา

หน่วยสมรรถนะตามสายงาน

(ให้ประเมินครบทั้ง 2 หน่วย สำหรับผู้ที่เลื่อนชั้นมาจากสาขาอื่น)

30101 จัดการทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

30102 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

 

ผู้บริหารสถานศึกษาชั้น 6 สาขางานทั่วไป

ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 6 สาขางานทั่วไป จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินหน่วยสมรรถนะ ซึ่งจะครอบคลุมจำนวน 15 หน่วยสมรรถนะ ดังนี้

หน่วยสมรรถนะร่วม

10101 จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา

10102 นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

10201 จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

10202 จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

10203 จัดการความรู้ของสถานศึกษา

10205 ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

10206 มีความเป็นพลเมืองโลก

20403 บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการกับการบริหารสถานศึกษา

หน่วยสมรรถนะตามสายงาน

(ให้เลือก 2 หน่วย สำหรับผู้ที่เลื่อนชั้นมาจากสาขาอื่น)

20201 จัดการงานรับสมัครของสถานศึกษา

20203 จัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

20301 จัดการชุมชนสัมพันธ์

20302 จัดการความร่วมมือกับศิษย์เก่าและผู้ปกครอง

20303 จัดการงานสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา

30301 จัดการงานธุรการของสถานศึกษา

30302 จัดการด้านอาคารสถานที่

 

ผู้บริหารสถานศึกษาชั้น  7

ผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 7 จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินหน่วยสมรรถนะ ซึ่งจะครอบคลุมจำนวนอย่างน้อย 15 หน่วยสมรรถนะ ดังนี้

หน่วยสมรรถนะบังคับ

10101 จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา

10102 นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

10201 จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

10202 จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

10203 จัดการความรู้ของสถานศึกษา

10204 จัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤต

10205 ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

10206 มีความเป็นพลเมืองโลก

20401 จัดการพหุวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง

20402 จัดการนวัตกรรมในวิชาชีพ

20403 บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการกับการบริหารสถานศึกษา

หน่วยสมรรถนะตามสายงาน

(ให้เลือกทำการประเมินหน่วยสมรรถนะนอกสาขาจากคุณวุฒิระดับ 6 อีกอย่างน้อยสายงานละ 1 หน่วย)

สาขางานวิชาการ (เลือกอย่างน้อย 1 หน่วย)

20101 พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

20102 จัดการการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน

20103 จัดการงานวิจัยระบบเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการของสถานศึกษา

20104 จัดการงานทะเบียนของสถานศึกษา

20105 จัดการงานวัดผลทางการศึกษาของสถานศึกษา

20202 จัดการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สาขางานงบประมาณ (เลือกอย่างน้อย 1 หน่วย)

30201 จัดการด้านการเงินของสถานศึกษา

30202 จัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา

30203 จัดการทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

สาขางานบุคคล (เลือกอย่างน้อย 1 หน่วย)

30101 จัดการทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

30102 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

สาขางานทั่วไป (เลือกอย่างน้อย 1 หน่วย)

20201 จัดการงานรับสมัครของสถานศึกษา

20203 จัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

20301 จัดการชุมชนสัมพันธ์

20302 จัดการความร่วมมือกับศิษย์เก่าและผู้ปกครอง

20303 จัดการงานสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา

30301 จัดการงานธุรการของสถานศึกษา

30302 จัดการด้านอาคารสถานที่