มารู้จักกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

รศ. ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช หัวหน้าโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพริการการศึกษาอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

เปิดเผยว่า โครงการวิจัยเพื่อจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษาอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยสยาม ในการกําหนดมาตรฐานอาชีพและให้คุณวุฒิวิชาชีพที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจากสถิติข้อมูล ปีพุทธศักราช 2557 โดยมีจำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ ประมาณ 71,345 คน (คุรุสภา,2558) และจำนวนสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีจำนวนสถานศึกษา ทั้งสิ้น 43,725 สถานศึกษา โดยมีจำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวนมากถึง 713,169 คน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ., 2555) จึงถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมาก แต่เนื่องจากวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุม โดย คุรุสภา ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ต้องมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการเข้าสู่วิชาชีพระดับเริ่มต้น  (Entry Level) ของผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นสภาพบังคับ (Mandatory) ที่ผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องมี แต่สำหรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษาอาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยสยามจัดทำขึ้นนั้น มีความแตกต่างกับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีความแตกต่าง 2 ประเด็นคือ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่เราจัดทำนั้น เพื่อประโยชน์ในเชิงของการพัฒนาอาชีพ (Career Development) และไม่เป็นสภาพบังคับ ตลอดจนมีการทดสอบโดยสมัครใจ (Voluntary) 

ทั้งนี้ การจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

  • ดร.พิเชษฐ มุสิกะโปดก รองหัวหน้าโครงการฯ โทรศัพท์ 095-764-5555
  • คุณ พิมพ์นภัส (เอ๋) โทรศัพท์ 02-4570068 ต่อ 5164 โทรสาร 457-3982
  • สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Leave a Reply

Your email address will not be published.